Etter eksamen

Resultatet av eksamen

Når er karakterene klare?

Resultatet av eksamen vil du få tilsendt eller levert fra skolen din rundt skoleslutt.

Karakterene er klare før søknadsfristen til høyere utdanning.

Søkning til videre studier

Du kan lese mer om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak.

Strøk du på eksamen?

Klage

Dersom du fikk karakteren 1 til skriflig eksamen har du rett til å klage og håpe på medhold, selv om det er svært få som får medhold i klagen.

Ved muntlig eksamen er det bare mulig å klage på formell feil.

Ny eksamen

Når du er elev har du rett på ny gratis eksamen til høsten. Du vil få melding fra skolen om dette, med en svarfrist. Du beholder standpunktvurderingen i faget.

Elever i gamle Vestfold bruker våren 2020 skjemaet Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen for å melde seg opp til ny prøve.

Har du fått karakteren 1 ved våreksamen når du avslutter Vg3, vil ny eksamen om høsten føre til at du ikke får førstgangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort. Du må selv melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift.

Les om ny eksamen for elever i videregående opplæring i forskrift til opplæringslova § 3-31.

Det er egne regler ny og utsatt prøve

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet 

Klagefrister

Våreksamen - egen hurtigklagefrist 

Ved våreksamen er det 2 frister for klage. For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må du sende klageskjema senest 26. juni.

Svar fra hurtigklagebehandlingen sendes med e-post/post senest 6.juli.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi,mediesamfunnet 3.

Høsteksamen

Frist for klage på skriftlig høsteksamen er 20. januar.

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å komme til klageskjema

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående.

Klagebehandling fører ikke til ny sensur. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Du kan ikke klage på den nye vurderingen.

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5

"Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar. Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen".

Forskrift til opplæringsloven

Klage på gjennomføringen

Her kan du lese mer dersom du ønsker å klage på selve gjennomføringen av eksamen.

Klage på muntlig eksamen

Reglene for klage på muntlig eksamen gjelder også for klage på praktisk eksamen.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet.  Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på muntlig eksamen. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hvis du ønsker å klage , må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID: Logg deg inn på klageskjema.

Skolen sender klagen videre til fylkeskommunens klagenemnd.

Dersom du får medhold i klage på muntlig eksamen, vil eksamen bli annullert. Det blir da bare karakteren fra standpunkt som kommer på vitnemålet.
Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

  • Eleven får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
  • Eleven blir avbrutt av forstyrrelser
  • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
  • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
  • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
  • Sensor som åpenbart ikke følger med / sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Forskrift til opplæringsloven

Her kan du lese mer om klage på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Ny eksamen ved 1 i standpunktkarakter

Du vil få tilbud om særskilt prøve. Det vil si ny eksamen i november/desember. Dette gjelder dersom du ikke er trukket ut til eksamen i faget. For særskilt prøve er det ingen avgift.

Består du særskilt prøve er faget bestått, og du vil beholde retten til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist.

Elever i tidligere Vestfold bruker høsten 2020 skjemaet Oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen for å melde seg opp. 

Elever i tidligere Telemark tar kontakt med skolen sin for å melde seg opp.

Forskjell på fullført og bestått

Du kan ha fullført viderergående opplæring, men uten å ha bestått opplæringen.

Du har fullført dersom du har karakter i alle fag.

Du har bestått dersom du har karakteren 2 eller bedre i alle fag og eksamen.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 
NB! Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille vitnemål/kompetansebevis?

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat.

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille fag/svennebrev?

I gamle Vestfold:

Send e-post med hva slags dokumentasjon du trenger til seksjon for fag- og yrkesopplæring. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

I gamle Telemark:

Duplikat av fag/svennebrev må bestilles på eget skjema.

Bestilling av duplikat

For privatister

Send e-post til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring om hva slags dokumentasjon du trenger. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

Annet behov for vitnemål?

Dersom du har tatt opp fag som gjør at du har oppnådd et vitnemål eller forbedret karakter, er det den siste skolen du gikk på som skal skrive ut nytt vitnemål.

Dersom du har tatt det siste året som privatist og skal ha vitnemål for et 3-årig løp, er det eksamenskontoret som må skrive ut vitnemålet til deg. Send  e-post med fullt navn og adresse til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring.

NB! Fag og skolegang fra før år 2000 ligger ikke nødvendigvis i våre systemer. I disse tilfellene må du derfor selv innhente dokumentasjon.

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 25.05.2020 kl.06.31