Skolens reglement

imagexj2n.png                                                                                                                                                                                                        

Reglement for Sandefjord folkehøyskole

 

1.0 Alkohol:

2.0 Narkotika:

3.0 Ro:

4.0 Atferd/oppførsel:

5.0 Manglende vilje til samarbeid

6.0 Fravær

7.0 Disiplinærråd

 

Sandefjord folkehøyskole som en rusfri sone.

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke driver avholdspolitikk, vi har bare rett og slett klokkertro på at et rusfritt miljø på skolen er en viktig bærebjelke for trygghet og trivsel. 

 

1.0 Alkohol:

Bruk av alkohol er forbudt på skolen og innenfor skolens nærområde. Vi har definert området og landbruksarealene rundt skolen som skolens nærområde.  

På dager det er obligatoriske aktiviteter eller undervisning dagen etter skal eleven være edru før vedkommende kan komme tilbake til skolen. Elevdager og elevkvelder regnes som obligatorisk undervisning. 

På dager det ikke er obligatoriske aktiviteter eller undervisning dagen etter kan eleven returnere til skolen selv om eleven ikke er edru, men kan da ikke oppholde seg i fellesarealer, men gå rett til rommet sitt, forholde seg til ordensreglementet og ikke være til sjenanse. Returen til rommet skal være avklart med romkameraten.  

På skolen er det kun lov å oppbevare alkohol på anvist, avlåst rom.  

Skolens studieturer har eget reglement. Alle skolens turer er alkoholfrie.  

Et eventuelt brudd på våre alkoholregler, vil medføre advarsel eller bortvisning fra skolen for en kortere periode. Bortvisningsperioden blir ført som fravær. Ved gjentakelse kan eleven bortvises for en lengre periode eller utvises. Lengre bortvisningsperiode eller varig utvisning avgjøres av disiplinærrådet.  

 

2.0 Narkotika:

Narkotika er forbudt ved lov, og på skolen og i skolens nærområde er det også et absolutt forbud mot bruk og oppbevaring.   

Et eventuelt brudd på forbudet, vil medføre advarsel eller bortvisning fra skolen for en kortere eller lengre periode. Eleven kan også utvises direkte. Bortvisningsperioden blir ført som fravær. Lengre bortvisningsperiode eller varig utvisning avgjøres av disiplinærrådet. 

3.0 Ro:

Det skal være sovero på internatene etter klokka 23.00.

Noe av det viktigste en kan lære ved å gå på folkehøyskole, er å vise hensyn til andre. Internatene har dårlig lydisolering, og dette setter store krav til hver enkelt når det gjelder å unngå støy.  En konsekvens av ikke å ta rimelig hensyn, kan for eksempel være krav om fjerning av musikkanlegg eller bortvisning fra internatet.

 

4.0 Atferd/oppførsel:

Ved tilfeller av truende eller annen type atferd som skolen anser som en fare for et godt felles skolemiljø, kan medføre bortvisning for deler av skoleåret eller utvisning for godt.

5.0 Manglende vilje til samarbeid

Brudd på skolens regler - eller manglende vilje til samarbeid - kan føre til bortvisning eller utvisning for godt.  Akutt bortvisning kan gjøres av rektor eller delegerte. Vedtak om bortvisning for øvrig og utvisning skal gjøres i disiplinærråd i henhold til Lov om folkehøgskolen og Forvaltningsloven.

6.0 Fravær

Det er pliktig frammøte til timer og arrangementer. Et år på folkehøyskole innebærer ikke bare å følge undervisningen på dagtid.

  • Ved totalt fravær utover 10% har man ikke krav på skoleplass ved Sandefjord folkehøyskole. Alle saker vedrørende ev bortfall av skoleplass som et resultat av for stort fravær, behandles av rektor.
  • 90 % registrert elevframmøte er en forutsetning for å få 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Det er utdanningsinstitusjoner/samordnet opptak som avgjør dette.
  • Hvis en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i løpet av skoleåret, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend.

Alt fravær skal føres på vitnemålet og oppgis i dager og enkelttimer. 1 dag er lik 6 timer. Timene skal gjøres om til dager når prosenten regnes ut. 10 % fravær er lik 19 dager.

Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.

Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen:

  • Dokumenterte helse- og velferdsgrunner.
  • Arbeid som tillitsvalgt
  • Politisk arbeid
  • Hjelpearbeid
  • Lovpålagt oppmøte
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur
  • Fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke

Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær

Eleven har ansvar for at dokumentasjon foreligger senest 14 dager etter fraværet.

 

7.0 Disiplinærråd:

Skolens disiplinærråd består av pedagogisk personale i minst 50% stilling, herunder rektor, studierektor og sosiallærer. Rådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Leder av rådet velges av medlemmene. Utvisningsvedtak fattes og håndteres etter reglene i Forvaltningsloven. Se også § 5 i Folkehøgskoleloven.

Etter en gjennomgang av dette reglementet ved skolestart, må hver enkelt elev skrive under på at reglementet er lest og godkjent.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.

Publisert: 09.11.2017 Oppdatert: 29.09.2022 kl.13.30