Skolens reglement

Gjelder fra skoleåret 2021/22

imagexj2n.png                                                                                                                                                                                                        

Reglement for Sandefjord folkehøyskole

Gjeldende fra 01.08.2021

 

1.0 Alkohol:

2.0 Narkotika:

3.0 Ro:

4.0 Atferd/oppførsel:

5.0 Manglende vilje til samarbeid

6.0 Fravær

7.0 Disiplinærråd

 

Sandefjord folkehøyskole som en rusfri sone.

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke driver avholdspolitikk, og at vi heller ikke er avholdsfanatikere.  Vi har bare rett og slett klokkertro på at et rusfritt miljø på skolen er en viktig bærebjelke for trygghet og trivsel!  Vi definerer skolen som en rusfri sone og aksepterer ikke bruk av stoffer som gir rus.

Eksperimentering med dette kan medføre utvisning.

 

1.0 Alkohol:

Bruk av alkohol er forbudt på skolen og innenfor skolens nærområde.  Etter enhver bruk av alkohol, skal det ha gått minst 8 timer før du kan komme tilbake til skolen. 

Skolen er, for å gjennomføre sine målsettinger, avhengig av et godt samarbeid med grunneierne rundt folkehøyskolen. Vi har derfor definert området og landbruksarealene rundt skolen som skolens nærområde.

Vi presiserer også at hvis en elev har brukt alkohol utenfor Sandefjord folkehøyskoles nærområde, skal eleven være edru - og det skal ha gått minimum 8 timer fra alkoholinntak fant sted - før vedkommende kan komme tilbake til skolen.

Vi forbeholder oss rett til kontroll hvis vi føler at tilliten er brutt.

På skolen er det kun lov å oppbevare alkohol på anvist, avlåst rom.

Et eventuelt brudd på våre alkoholregler vil normalt medføre bortvisning fra skolen for en kortere periode. Bortvisningsperioden blir ført som fravær. Lengre bortvisningsperiode eller varig utvisning avgjøres av disiplinærrådet.

Det er mulig for elevrådet å søke dispensasjon fra punkt 1.1 for noen skolefestarrangementer, som er for alle elevene. Søknad sendes skolen/skolens styre i god tid før planlagt arrangementet. Elevrådet står ansvarlig for eventuelle skolefester både praktisk og økonomisk.

 

2.0 Narkotika:

Narkotika er forbudt ved lov, og på skolen er det også et absolutt forbud mot bruk og oppbevaring. Det betyr at en elev ved Sandefjord folkehøyskole ikke kan bruke noen form for narkotika fra skolestart til skoleavslutning.  Forbudet mot bruk gjelder også når eleven ikke oppholder seg på skolen.

Regelen håndteres blant annet ved at skolen kan gjennomføre medisinsk testing av elever i løpet av skoleåret. Dette gjøres på mistanke eller ut fra preventive hensyn, dersom lærerråd eller rektor finner det formålstjenlig, for å avsløre bruk/oppbevaring eller for å fjerne alle eventuelle mistanker og rykter. Skolen forbeholder seg også retten til kontroll på rommene hvis skolen føler at tilliten er brutt.

Elever som ikke leverer rene prøver - eller som nekter å ta prøver / nekter skolen tilgang til testresultatet – vil normalt umiddelbart bli bortvist fra skolen. Det er disiplinærrådet som fatter et eventuelt endelig utvisningsvedtak.

 

3.0 Ro:

Det skal være sovero på internatene etter klokka 23.00.

Noe av det viktigste en kan lære ved å gå på folkehøyskole, er å vise hensyn til andre. Internatene har dårlig lydisolering, og dette setter store krav til hver enkelt når det gjelder å unngå støy.  En konsekvens av ikke å ta rimelig hensyn, kan for eksempel være krav om fjerning av musikkanlegg eller bortvisning fra internatet.

 

4.0 Atferd/oppførsel:

Ved tilfeller av truende eller annen type atferd som skolen anser som en fare for et godt felles skolemiljø, kan medføre bortvisning for deler av skoleåret eller utvisning for godt.

5.0 Manglende vilje til samarbeid

Brudd på skolens regler - eller manglende vilje til samarbeid - kan føre til bortvisning eller utvisning for godt.  Akutt bortvisning kan gjøres av rektor eller delegerte. Vedtak om bortvisning for øvrig og utvisning skal gjøres i disiplinærråd i henhold til Lov om folkehøgskolen og Forvaltningsloven.

6.0 Fravær

Det er pliktig frammøte til timer og arrangementer. Et år på folkehøyskole innebærer ikke bare å følge undervisningen på dagtid.

  • Ved totalt fravær utover 10% har man ikke krav på skoleplass ved Sandefjord folkehøyskole. Alle saker vedrørende ev bortfall av skoleplass som et resultat av for stort fravær, behandles av rektor.
  • 90 % registrert elevframmøte er en forutsetning for å få 2 tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Det er utdanningsinstitusjoner/samordnet opptak som avgjør dette.
  • Hvis en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i løpet av skoleåret, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend.

Alt fravær skal føres på vitnemålet og oppgis i dager og enkelttimer. 1 dag er lik 6 timer. Timene skal gjøres om til dager når prosenten regnes ut. 10 % fravær er lik 19 dager.

Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.

Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen:

  • Dokumenterte helse- og velferdsgrunner.
  • Arbeid som tillitsvalgt
  • Politisk arbeid
  • Hjelpearbeid
  • Lovpålagt oppmøte
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur
  • Fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke

Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær

Eleven har ansvar for at dokumentasjon foreligger senest 14 dager etter fraværet.

 

7.0 Disiplinærråd:

Skolens disiplinærråd består av pedagogisk personale i minst 50% stilling, herunder rektor, studierektor og sosiallærer. Rådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Leder av rådet velges av medlemmene. Utvisningsvedtak fattes og håndteres etter reglene i Forvaltningsloven. Se også § 5 i Folkehøgskoleloven.

Etter en gjennomgang av dette reglementet ved skolestart, må hver enkelt elev skrive under på at reglementet er lest og godkjent.

Sandefjord 21.06.2021

Publisert: 09.11.2017 Oppdatert: 11.08.2021 kl.10.16