Søknadsskjemaer for elever

Visma inSchool

Fra høsten 2021 tar elever og ansatte i fylkeskommunen i bruk Visma InSchool - et nytt skoleadministrativt system. Innføringen skjer gradvis, som betyr at ikke alt ligger klart i systemet fra skolestart. På denne siden finner du oversikt over hvilke søknadsskjemaer som søkes på i Visma InSchool, og hvilke søknadsskjemaer som søkes på i digitale skjemaer eller på nedlastbare papirskjemaer.
 
Du må fylle ut søknader i Visma InSchool sammen med en rådgiver på skolen din.

Dette søker du på i Visma InSchool

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving 

Du søker om fritak i Visma InSchool.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. (opplæringslova § 3-23)

Krav
Før du søker må du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Fritak for opplæring i kroppsøving

Du søker om fritak i Visma InSchool.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
Før du søker må du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

Du må legge fram uttalelse fra lege som dokumenterer hvorfor opplæringen er til skade for deg, og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig.

Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Legeerklæring vil ikke automatisk føre til fritak (opplæringslova § 1-12).

Det må komme tydelig fram i legeuttalelsen hvorfor opplæringen er til skade for deg og at tilrettelegging ikke er mulig.

Fritak for vurdering med karakter i sidemål 

Du søker om fritak i Visma InSchool. Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (opplæringslova § 3-22)

Du har rett til fritak hvis du:

 • På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene 
 • Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
 • Oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.  

Du kan få fritak hvis du har hatt:

 • Rett til særskilt språkopplæring
 • Opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler
Godkjenning av tidligere beståtte fag

Du søker om å få godkjent tidligere beståtte fag i Visma InSchool.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget. 

For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova §1-16 og §3-17)

Forespørsel om NUS-eksamen

Informasjon om oppmelding til NUS-eksamen kommer i august 2021. 

Tilrettelegging ved eksamen og prøver 

Du søker om tilrettelegging ved eksamen/prøver i Visma InSchool.

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Krav
For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova §3-32.

Dette søker du på via digitalt søknadsskjema

Deltidselev

Søknad om status som deltidselev er forskriftsfestet:

Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. (Forskrift til opplæringslova § 6-5)

For elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med avdelingsleder og rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Krav til søknaden
Søknaden må gjøres i samråd med avdelingsleder og rådgiver, og et alternativt utdanningsløp skal planlegges og lastes opp som vedlegg.

Slik søker du
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å søke status som deltidselev

Klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Hva kan du klage på?
På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Slik registrerer du din klage
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem kan klage?
Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Klagefrist våreksamen 2021
Avlyst våren 2021

Klagefrist høsteksamen 2021
Dato kommer

Les mer om eksamensresultater og klagebehandling her.

Slik registrerer du din klage
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på karakter ved skriftlig eksamen

Klage på vurdering - standpunkt, orden, atferd m.m.

Her kan du finne informasjon om klage på standpunkt. 

Hvem behandler klagen på standpunktkarakter 
Klagen behandles først av skolen.

Slik registrerer du din klage
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å klage på standpunktkarakter

Opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

Elever i videregående opplæring kan søke hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder (6-16 år) som teller som botid.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, men opplæringen skal tilpasses den enkelte voksne og skoleeier kan ta inn særskilt språkopplæring i et enkeltvedtak om hvilket opplæringstilbud den voksne skal få.

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra år 2021 blir det også et krav at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Hva slags dokumentasjon må du legge ved søknaden?

 • Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (gjelder ikke privatister).
 • Bostedsattest med adressehistorikk, alternativt dokumentasjon på grunnskoleopplæring i utlandet må legges ved (gjelder ikke voksne deltakere i videregående opplæring). Adressehistorikk bestilles i feltet for "Fritekst eller Kommentarer" i søknadsskjema om "Bostedsattest" fra skatteetaten.
 • Oppholdstillatelse.

Slik søker du
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å søke om opplæring i norsk etter kort botid

Studiedag før eksamen

Hvem kan søke om studiedag?

Disse kan søke om maksimum én studiedag pr. eksamensperiode:

 • Privatister som samtidig er elever og som skal ta eksamen uten forberedelsesdag
 • Elever som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS)

Rektor behandler søknaden.

Hvis man skal opp til flere eksamener, må skolen vurdere om forberedelse til eksamen med obligatorisk forberedelsesdag skal komme i tillegg, og om fravær fra vanlig undervisning vil påvirke vurderingsgrunnlaget i andre fag. Se Fraværsreglementet for de videregående skolene i Vestfold og Telemark.

Slik søker du
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Klikk her for å søke om studiedag før eksamen

Andre skjemaer fra Sandefjord videregående skole

Bytte av programfag, fremmedspråk og matematikk

Bytte av programfag

Dersom du ønsker å bytte programfag, kan du søke om dette her (bytte av matematikk gjøres på eget skjema under).

Fristene er som følger:
1.frist for søknad om bytte er utgått og behandles før sommerferien 2021
2.frist for søknad om bytte er 1.august 2021 – behandles før skolestart
3.frist for søknad om bytte er 29.august 2021 – behandles dagen etter fristen
4.frist for søknad om bytte er 19.september 2021 – behandles dagen etter fristen

Du får melding på teams når vi har behandlet bytteønsket ditt.

Etter siste fristen, må du henvende deg til din avdelingsleder for samtale dersom du ønsker å bytte programfag.

Bytte av matematikk

Søk om bytte av matematikk for skoleåret 2021/2022 her

Bytte av matematikk gjøres fortløpende.

Siste frist for å bytte matematikk er 1.november 2021.

Du får melding på teams når vi har behandlet bytteønsket ditt.

Bytte av fremmedspråk

Fristen for å bytte fremmedspråk er ute.

Elevkort, oppdatering av kontaktinformasjon

Oppdatering av kontaktinformasjon på elevkort

Frist for å fylle ut skjema er innen 1. september. Skjemaet vil være tilgjengelig gjennom hele skoleåret.

Digital innsamling av kontaktinformasjon

Samtykkeskjema

Når eleven fyller 18 år må det underskrives et samtykkeskjema for at foresatte og skolen kan kunne snakke sammen om skolehverdagen til eleven. Dette kan dreie seg om fravær og dokumentasjon av fravær, helse og trivsel, tilgang til (kun) fravær i Skolearena, og faglige resultater- og utvikling.

Søknadsskjema
Samtykkeskjema for elever over 18 år

Hospitantstatus

Dersom du ønsker å følge fag som hospitant, må du ta kontakt med en studiekoordinator på rom A203-207 på skolen.

Krav

 • Det er kun nåværende eller tidligere elever ved skolen som kan følge undervisning i enkeltfag som hospitant.
 • Kun i fag du har strøket i eller du har avbrutt, og som du dermed mangler for å få vitnemål eller fullført og bestått kompetansebevis.
 • Avtalen må skrives sammen med en studiekoordinator.

Vilkår

 • At det er nok ledige plasser i gruppene.
 • Avtalen gjelder i første omgang frem til høsteksamen, men kan etter avtale utvides til våreksamen. Da må det skrives ny avtale med studiekoordinator.
 • Hospitanten ikke vil få halvårsvurdering eller standpunktkarakterer i faget(-ene).
 • Hospitanten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen som privatist ved eksamenskontoret. Oppmeldingsfrist er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.
 • Hospitanten plikter å si i fra til avdelingsleder eller studiekoordinator om hospitanten ønsker å trekke seg som hospitant. Unnlates det å møte i fag uten gyldig grunn/beskjed i mer enn 3 uker, mistes plassen som hospitant.

Ingen avtaler blir skrevet før medio september.

Skjema
Avtale om hospitantstatus (utfylles sammen med en studiekoordinator)

Fritak fra opplæring i kroppsøving for voksne

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem etter opplæringsloven § 4A-3, er fritatt fra opplæring i faget kroppsøving. Se mer info fra UDIR.

Søknadsskjema
Søknad om fritak fra opplæring i kroppsøving for voksne

Skjemaert må lastes ned og sendes skolen på epost eller på papir i resepsjonen på skolen.

Fritak for opplæring i skole i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Du har selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring. Du anbefales å avlegge eksamen på høsten når du går i Vg2.

Viktig: Du må kontakt avdelingsleder for språk (Carine Mork) om valg av språknivå:

Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Må ha fremmedspråk nivå 1+2 på vgs (nivå 1 i Vg1 og Vg2, nivå 2 i Vg3).
 • Dette kan erstattes med å velge morsmål nivå 2 som privatist (det må sjekkes at det finnes eksamen i morsmålet)
 • De kan også velge å gå rett opp til nivå 3. Da teller det som fellesfag nivå 2 og programfag nivå 3. De får ett språkpoeng for nivå 3, og nivå 3 teller som et fordypningsfag i SSØ eller som et valgfritt programfag.

Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Kan velge eksamen nivå 1
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 2, da teller nivå 1 som fellesfag og nivå 2 som programfag= 0,5 språkpoeng.
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 3: Nivå 1=fellesfag, nivå 2 som programfag, og nivå tre som programfag: 1,5 språkpoeng. Teller som fordypning SSØ eller valgfritt programfag.

Oppmelding til privatisteksamen skjer via www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er 15. september og 1. februar. 

Har du avtale om å ta morsmål som privatist trenger du ikke betale (lukk nettlesereren når du kommer til betalingssiden på Privatistweb).

Muntlig eksamen i morsmål gjennomføres i Vestfold og Telemark eller i ett av nabofylkene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver. Passord: Eksamen

Søknadsskjema
Søknad om fritak for opplæring i skole i fremmedspråk

NB! Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. 
Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Fritak for vurdering i fremmedspråk

Ta kontakt med en av våre rådgivere om det skal søkes om fritak fra vurdering i fremmedspråk

Krav og søknadsskjema
Informasjon fra Fylkesmannen

Refusjon av eksamensgebyr ved morsmålseksamen som privatist

Eksamensgebyret du har lagt ut for ved privatisteksamen for å erstatte fremmedspråk med morsmål vil du få refundert av skolen. Refusjon gis kun én gang.

Krav
Legg ved utskrift av oppmelding som dokumentasjon.

Søknadsskjema
Søknad om refusjon av eksamensgebyr ved morsmålseksamen som privatist

Skjemaert må lastes ned og sendes skolen på epost eller på papir i resepsjonen på skolen.

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Søknadsskjema
Skjema for krav om at fravær ikke blir før på vitnemålet

Søknad om permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon fra undervisningen gjelder ikke ferie, bare situasjoner beskrevet i Fraværsreglementet punkt 7 og i forskrift til Opplæringslova § 3-47.

Se Fraværsreglement under Regler og rettigheter

Søknadskjema
Søknad om permisjon fra undervisningen

Vitnemål/karakterutskrift/ kompetansebevis

Her kan du enkelt bestille karakterutskrift, kopi av vitnemål/kompetansebevis og oppdatering av vitnemål:

Bestillingsskjema

Publisert: 10.06.2020 Oppdatert: 02.08.2021 kl.08.54