Elevdemokrati

Om skolens elevråd og SMU - skolemiljøutvalg.

Elevrådet

Sandefjord VGS har et av Norges største og mest engasjerte elevråd. Elevrådet gjennomfører flere store arrangementer gjennom året og sørger for at elevene blir hørt gjennom faste samarbeidsmøter med rektor.

Elevrådet består av tillitsvalgte fra alle klassene på skolen. På årets første elevrådsmøte, velges hvilke elever som skal sitte i de ulike arbeidsgrupper og komiteer. 10 elever velges inn i elevrådsstyret, som har faste samarbeidsmøter med skolens ledelse.

Som tillitsvalg kan du lære mye om hvordan et stort elevdemokrati fungerer, og hvordan elevene kan få gjennomslag for sine ønsker og meninger gjennom konstruktivt samarbeid med skolens ledelse.

Du kan lese mer om elevrådsarbeid og elevdemokrati på elevråd.no.

SMU - skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte og elevrådsstyre. Utvalget jobber for å ta vare på og utvikle et godt skolemiljø.

Referater fra SMU-møtene

07.02.2023

30.11.2022

26.10.2022

19.04.2022

15.02.2022

27.10.2021

23.11.2021

Hva sier opplæringsloven?

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 08.02.2023 kl.08.33