Hva innebærer undervisning på rødt nivå?

Rødt nivå på de videregående skolene

For å begrense økning i smitten i januar, besluttet regjeringen 3.januar at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler går over til rødt nivå. De strengere nasjonale tiltakene vil foreløpig gjelde fra mandag 4.januar 2021 og fram til mandag 18.januar

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på, ut ifra smittesituasjonen. Det er ikke den enkelte skoleeier eller rektor som tar en slik beslutning. Dersom skoler skal stenges – og derved gå over til digital hjemmeundervisning – er det lokal smittevernmyndighet som sammen med FHI skal avgjøre dette. Et slikt vedtak skal også godkjennes av Helsedirektoratet.

Hva innebærer rødt nivå

Flest mulig elever skal ha så normal undervisning som mulig på skolen. Avstandskrav på rødt nivå fører imidlertid til at det ikke er mulig alle elevene er på skolen. Følgende tiltak gjelder:

 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. Elevene bør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/eller vurdere bruk av alternative lokaler.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • I verksteder gjelder egne bransjestandarder.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Vurdere spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner, for å begrense antall elever som samles på et sted, og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.
 • Elever må minnes på å holde avstand i friminutt og pauser (minst en meter).
 • Ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs.
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Ved felles kantine må det sikres avstand mellom elever.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.
 • Egne rulleringsplaner for faget kroppsøving.

De to siste ukene før jul

Skogmo vgs. var allerede før jul definert på rødt nivå. I tillegg besluttet kommuneoverlegen, sammen med fylkeskommunen (direktør for Opplæring og Folkehelse) at fra 7. – 18. desember skulle alle elever bare motta digital hjemmeundervisning. Grunnen til det var at skolen fikk en situasjon med ukontrollert smittetrykk.

Status nå

Smittebildet for Skien kommune har ikke endret seg nevneverdig, men det lokale utbruddet ved Skogmo vgs er borte. Fylkeskommunen har derfor besluttet at Skogmo vgs følger samme retningslinjer for rødt nivå som de andre videregående skolene i Skien kommune.

Regjeringen presiserer at rødt nivå ikke er det samme som hjemmeskole, uavhengig av studieretning ved skolen. Det stilles krav til at flest mulig elever skal følge undervisningen på skolen. På Skogmo vgs er det utarbeidet egen undervisningsplan i henhold til rødt nivå. Dette innebærer færre elever på skolen til samme tid, og elevene vil veksle mellom hjemmeundervisning og undervisning på skolen.

Opplæring delvis på skolen og hjemme – konsekvenser for eleven

Skogmo vgs er først og fremst er en yrkesfaglig skole der de fleste elevene har mål om fagbrev. Dette betyr at mye av skolens opplæring er praktisk, bl.a med opplæring i verksted eller ved å bruke praktiske arbeidsmetoder i klasserom eller praksissteder. Praktisk opplæring er ikke mulig å gjennomføre på en tilfredsstillende måte gjennom Teams, spesielt ikke om det skulle strekke seg over tid. Vi vil dermed ikke kunne tilby elevene det vi som skole er pålagt å skulle gjøre, som igjen betyr at de ikke får muligheten til å lære det de har behov for i sin utdannelse.

Konsekvensen av å ikke delta i opplæringstilbudet som gis på skolen, er et dårligere vurderingsgrunnlag for eleven og vil i verste fall kunne medføre at faglærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi sluttvurdering. Ingen vurdering (IV) innebærer at eleven ikke får godkjent faget og må ta faget opp igjen.

Smittevernstiltak på skolen

Følgende lenke gir informasjon om nasjonale tiltak for undervisning i skolen:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

I tillegg til de generelle smittevernstiltakene er det utarbeidet lokale smittevernstiltak for opphold både i klasserom og fellesareal på Skogmo. Disse er nøye gjennomgått i klassene og ligger tilgjengelig for elevene i teams. Det er en tydelig forventning om at hver enkelt elev følger disse, slik at alle bidrar til redusert smitte i skolehverdagen.

 

Søknad om spesiell tilrettelegging

I enkelte tilfeller kan det være slik at en elev har behov for spesiell tilrettelegging og kan få innvilget søknad om hjemmeundervisning. Eleven eller elevens foresatte må i så fall først ta kontakt med leder av elevtjenesten eller en av helsesykepleierne ved skolen for veiledning og nærmere avklaring vedrørende et slikt behov.

 • Heidi Olsen, leder elevtjenesten, tlf. 958 83 358
 • Anne Kristin Solvang, helsesykepleier, tlf. 468 36 540
 • Linda Follaug, helsesykepleier, tlf. 976 34 844

Vi oppdaterer fortløpende informasjon via teams og skolens hjemmeside, men har stor forståelse for at det kan være uoversiktlig og mye å sette seg inn i til ulike tider. Ta gjerne kontakt, enten via skolens sentralbord eller direkte med en av våre avdelingsledere, dersom du har behov for ytterligere informasjon.

Publisert: 05.01.2021 Oppdatert: 25.03.2021 kl.08.19