Elev ved SMI-skolen

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid

Organisering av undervisningen

Som elev ved SMI-skolen mottar du spesialundervisning. Denne undervisningen organiseres i små og store grupper og 1:1. Du får tildelt en primærkontakt eller kontaktlærer så lenge du er elev ved skolen. Skoletilbudet (omfang og innhold) vil være noe annerledes enn det du har på din hjemskole eller morskole, men alle får opplæring jf. Kunnskapsløftet.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold

(Reglementet gjelder for alle barn og unge som får opplæringen sin i regi av Vestfold fylkeskommune).

Reglementet skal bidra til god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet er retningsgivende for vurdering av karakterene i orden og oppførsel og for eventuelle refsingstiltak.

Reglementet gir bestemmelse om:

 • Elevenes rettigheter og plikter
 • Orden og oppførsel
 • Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene
 • Fremgangsmåten ved behandling av slike saker

Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen (SMI-skolen) under opplæring og, så langt det passer, også for voksenopplæringens elever, lærlinger, lærekandidater, hospitanter og andre når opplæringen skjer i skolens regi.  

Felles ordensreglement for fylkeskommunen.

Fravær

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Alt fravær føres på vitnemålet eller kompetansebeviset.   Fra Utdanningsdirektoratet.

Dokumentert og udokumentert fravær

Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen. Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. 

Hva kan være dokumentert fravær?

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen. Disse typene fravær kan være dokumentert fravær.

Sykdom
Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag. Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUPA). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Velferdsgrunner som bryllup og begravelser
Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå
Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær. Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Vitne i en rettsak
Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen.

Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke
Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

Rådgiving og PP-tjenesten
Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten skal ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Organisert studiearbeid
Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

Hva er udokumentert fravær?

Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

Kjøreopplæring
Kjøreopplæring regnes som fravær. Dette gjelder både kjøretimer, langkjøring, glattkjøring og oppkjøring. 

Bortvisning fra undervisning
Bortvisning fra undervisningen er også fravær. I tillegg er alt fravær som eleven ikke leverer dokumentasjon for, udokumentert. Alt udokumentert fravær skal føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Fravær på vitnemål og kompetansebevis

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. 

Varsling til elever og foreldre

Foreldrene skal ha informasjon om fraværet til eleven, fram til eleven er myndig. Hvis det er fare for at eleven går over fraværsgrensen, eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven så tidlig som mulig. Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles. Skolen må varsle en gang for hvert fag. Det betyr at selv om eleven har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varslet for standpunktkarakteren. Selv om faget har flere karakterer, som norsk, trenger ikke skolen å varsle for hver karakter. Hvis skolen ikke varsler, skal eleven få karakter.

Oppfølging av elever med for mye fravær

Det kan være mange grunner til at elever er mye borte fra skolen. Skoler som tidlig følger opp elever som er mye borte, kan bidra til at færre elever faller fra.

 • Elever som har mye fravær, går glipp av mye opplæring.
 • Høyt fravær, uansett grunn, føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer.
 • Skolen kan sette ned karakteren i orden eller oppførsel på grunn av skulk.

Mer om regelverket

 • Føring av fråvær i vidaregåande opplæring - Forskrift til opplæringsloven § 3-47
 • Grunnlaget for vurdering i fag og fraværsgrense - Forskrift til opplæringsloven § 3-3
 • Varsling - Forskrift til opplæringsloven § 3-7
 • Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring - Forskrift til opplæringsloven § 20-4
 • Rundskriv om fraværsgrensen
 • Retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis  

Fra Utdanningsdirektoratet.

 Rutiner for fravær i de videregående skolene i Vestfold

Elevens rett til et godt skolemiljø

Elever i grunnskolen og den videregående skolen har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Handlingsplan for godt skolemiljø ved SMI-skolen

Skolens aktivitetsplikt

Skolens plikt til å handle i mobbesaker er skjerpet fra og med 01.08.17, og konkretisert gjennom en ny aktivitetsplikt. Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå
a) Hvilke problem tiltakene skal løse
b) Hvilke tiltak skolen har planlagt
c) Når tiltakene skal gjennomføres
d) Hvem er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene
e) Når skal tiltakene evalueres

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor.

Publisert: 13.12.2017 Oppdatert: 19.08.2020