Regler og rettigheter for videregående skole

Elev-PC og leieavtale

For å leie PC må du, eller en av foreldrene dine dersom du er under 18 år, signere leiekontrakt og betale leieavgift. Mer informasjon leveres ut samtidig med PC-en. 

Du må lese kontrakten og signere den digitalt. Du betaler leien i egen betalingstjeneste.

Les mer om leieavtalen på fylkeskommunens hovednettsted. 

Forsikringsordning for elever

Vi jobber med å oppdatere informasjon om forsikringsordningen.

Fraværsreglement

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

 • Motivere deg til jevn innsats
 • Forhindre skulk
 • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
 • Bidra til at du mestrer livet
 • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Se også: Midlertidige fraværsregler er fastsatt (regjeringen.no)

IT-standard

Som elev i videregående skole i Vestfold og Telemark skal du oppleve at IT bidrar til at du aktivt lærer det du skal i fagene, samtidig som du utvikler den digitale kompetansen din.

IT-standarden er under revidering, og oppdatert versjon kommer snart.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Lån og stipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Søknadsskjema og informasjon finner du på Lånekassens nettsider.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Skole-hjem-samarbeid

Visma In School

Visma InSchool (ViS) er vårt nye verktøy for skoleadministrasjon for skoleansatte, lærere, elever og foresatte i den videregående skolen. ViS er en helhetlig skyløsning bygget for norske videregående skoler, som effektiviserer ressursbruk og kvaliteten på de skoleadministrative prosessene.

Vi har følgende målsettinger med ViS:

 • Forenklet skoleadministrasjon
 • Tilgjengelig hvor som helst, når som helst
 • Mer tid til elevenes læring
 • Bedre dialog mellom skole og hjem
Skolemiljø

Vi jobber for å gi alle elever et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i tråd med opplæringsloven paragraf 9a-1.

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 01.07.2020