Livsmestring

 I Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole fra august 2020. Å lære barn og unge mestrings-strategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre skole og relasjoner bedre her og nå.

«Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlig utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.»

I ny overordnet del av læreplanen (2017) er det formulert slik:

«Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som fremmer elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Elevene skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt».

 

Friskfaktorer

 1. God sosial kapasitet
 2. Selvsikkerhet og selvtillit
 3. Selvstendighet
 4. Spesielle interesser
 5. Impulskontroll
 6. Aktivitet og energi
 7. Emosjonell intelligens
 8. Kreativitet
 9. Indre locus of controll
 10. Vellykket mestring
 11. Humor
 12. Feedback/bekreftelse

Skolestart

Ved skolestart i august setter vi av tid og en hel dag til å bli bedre kjent, både i gruppa og med de voksne ved skolen. Målet for oppstart er:

 • Å le
 • Å bli kjent med minst en medelev og en lærer

De ansatte ved skolen prioriterer å skape tilhørighet og trygghet for hver enkelt elev fram til uke 41. I tilegg til undervisning fylles dagene med øvelser, god mat, lek, kartlegging og andre aktiviteter.

Relasjonsbygging

Gode relasjoner er en forutsetning for et godt læringsutbytte. Elever som har en positiv relasjon til læreren, blir motivert til en god arbeidsinnsats, samtidig vil de ha bedre forutsetninger for å utvikle en god selvoppfatning. For å skape gode relasjoner må læreren forstå elevene, kjenne deres interesser og få vite noe om deres erfaringer og kunnskaper. Kunnskapen læreren har om eleven, kan brukes når man planlegger undervisningen.
Kjernen i en god relasjon er å være menneske og kunne kommunisere og samhandle med andre. Relasjoner handler om hva mennesker betyr for hverandre.
På SMI-skolen er vi opptatt av:

 • Å se eleven
 • Å vise interesse for eleven
 • Å skape tillit
 • Å anerkjenne eleven
 • Å gi handlingsrettede tilbakemeldinger
 • Å skille mellom hva en elev gjør, og hva en elev er
 • Å være rettferdig
 • Å bruke et positivt språk
 • Å ha riktige forventninger

Midttimen

På videregående er det midttime 3 dager i  uka. Det vil si 45 min i tillegg til lunsj, der elevene kan melde seg på kurs, eller bare delta på en sosial aktivitet. Formålet med midttimen er å trene på sosiale ferdigheter samtidig som man har mulighet til å lære seg praktiske ting og har det avslappende og hyggelig med medelever og lærere. Faste aktiviteter/kurs er trygt og gjenkjennelig for elevene. Kursene går over 6 – 8 uker, max 10 elever pr. kurs.

 

Aktiviteter og kurs skoleåret 20/21:

Midttimeaktiviteter
Mandag Onsdag Fredag

Fysisk aktivitet i hverdagen

Kortspill og Yatsy

Hobbygruppe

 

Kortspill og Yatsy

 

Fysisk aktivitet i hverdagen

Spill og spetakkel

Hobbygruppe

 

 

 

Kurs
Mandag Onsdag Fredag

SMIA - skoleavis

Personlig økonomi

Yoga

Musikkgruppe

 

 

 

 

Fredagsbingo

Skoleuka på Melsom avsluttes med fredagsbingo i elevkantina kl. 11.05. Ta med deg lunsj og delta i navnbingo sammen med elever og ansatte. Premie til de som får bingo!

 Lenke til psykisk helse og Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste

School Relience Program SRP

Motgang møter vi alle i livet. Måten vi mennesker håndterer denne motgangen på er avgjørende for vår livsmestring. Resiliens er noe vi må opparbeide oss som mennesker. Resiliens er evnen til å tilpase seg stressede hendelser og endrede livsforhold, og å mestre utfordringer og kriser. Det handler om hvordan man kan komme styrket ut av disse situasjonene og hvordan man evner å møte motgang i livet. Med utgangspunkt i programmet SRP tilbyr vi alle elever et gruppetilbud kalt "VERKTØYKASSA". Kurset gjennomføres i midttimen over ca 5 samlinger. Ta kontakt med Sille/Linda hvis du er nysgjerrig eller interessert!

SMART

SMART er et gruppetilbud SMI-skolen tilbyr i samarbeid med Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Målgruppa er elever som har utfordringer knyttet til sin egen psykiske helse og ønsker hjelp og trening for å mestre dagliglivets utfordringer.

SMART bygger på teorien om at følelser står i sammenheng med det vi tenker, atferd og det vi kjenner i kroppen.
Målet med kurset er å forebygge/jobbe med følelsesmessige vansker som engstelse og tristhet, samt å styrke selvfølelsen slik at elevene som deltar får en best mulig hverdag. Dette tror vi også vil føre til at den enkelte elev blir bedre rustet til å gjennomføre sin utdanning.

Kurset består av 10-12 samlinger med en varighet på ca. to skoletimer. Hvis du ønsker mer informasjon: Si ifra til din kontaktlærer.

Alfred og skyggen:

Info til Ungdom om psykisk helse:

God psykisk helse:

Prosjektuker

SMI-skolen setter av en uke hvert år til å jobbe tverrfaglig på tvers av vg1, vg2 og vg3. Elevene kan velge mellom ulike aktiviteter, foredrag, filmer og oppgaver.

 

Publisert: 13.12.2017 Oppdatert: 22.09.2020 kl.12.07