Livsmestring

 I den nye overordnede delen Generell del, av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Å lære barn og unge mestrings-strategier er en god investering for framtiden, fordi de vil ta med seg disse strategiene inn i sitt voksenliv og kunne mestre jobb og familieliv bedre. Samtidig vil de kunne mestre skole og relasjoner bedre her og nå.

«Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlig utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.»

I ny overordnet del av læreplanen (2017) er det formulert slik:

«Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som fremmer elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Elevene skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt».

 

Friskfaktorer

 1. God sosial kapasitet
 2. Selvsikkerhet og selvtillit
 3. Selvstendighet
 4. Spesielle interesser
 5. Impulskontroll
 6. Aktivitet og energi
 7. Emosjonell intelligens
 8. Kreativitet
 9. Indre locus of controll
 10. Vellykket mestring
 11. Humor
 12. Feedback/bekreftelse

Skolestart

Ved skolestart i august setter vi av to dager til å blir kjent. Målet for disse to dagene er:

 • Å le
 • Å bli kjent med minst en medelev og en lærer

De ansatte ved skolen prioriterer å skape tilhørighet og trygghet for hver enkelt elev fram til uke 40. I tilegg til undervisning fylles dagene med øvelser, god mat, lek, kartlegging og andre aktiviteter.

Relasjonsbygging

Gode relasjoner er en forutsetning for et godt læringsutbytte. Elever som har en positiv relasjon til læreren, blir motivert til en god arbeidsinnsats, samtidig vil de ha bedre forutsetninger for å utvikle en god selvoppfatning. For å skape gode relasjoner må læreren forstå elevene, kjenne deres interesser og få vite noe om deres erfaringer og kunnskaper. Kunnskapen læreren har om eleven, kan brukes når man planlegger undervisningen.
Kjernen i en god relasjon er å være menneske og kunne kommunisere og samhandle med andre. Relasjoner handler om hva mennesker betyr for hverandre.
På SMI-skolen er vi opptatt av:

 • Å se eleven
 • Å vise interesse for eleven
 • Å skape tillit
 • Å anerkjenne eleven
 • Å gi handlingsrettede tilbakemeldinger
 • Å skille mellom hva en elev gjør, og hva en elev er
 • Å være rettferdig
 • Å bruke et positivt språk
 • Å ha riktige forventninger

Midttimen

På videregående er det midttime 3 dager i  uka. Det vil si 45 min i tillegg til lunsj, der elevene kan melde seg på kurs, eller bare delta på en sosial aktivitet. Formålet med midttimen er å trene på sosiale ferdigheter samtidig som man har mulighet til å lære seg praktiske ting og har det avslappende og hyggelig med medelever og lærere. Faste aktiviteter/kurs er trygt og gjenkjennelig for elevene. Kursene går over 6 – 8 uker, max 10 elever pr. kurs.

Aktiviteter og kurs skoleåret 19/20:

Midttimeaktiviteter
Mandag Onsdag Fredag

Ulike ballaktiviteter (badminton, bordtennis, innebandy (?) og volleyball) og bueskyting ute og inne

Kortspill og Yatsy

Musikk

Strikking

Kortspill og Yatsy

Nyhetsrom

Musikk

Spill og spetakkel

Nyhetsrom

Turgruppe m/lufting av hunder

 

Kurs
Mandag Onsdag Fredag

SKAM, samtalegruppe

Tresløyd, fuglekasser

Mat på 123

Yoga

Musikkgruppe

Tresløyd, fuglekasser

Musikkgruppe

Bilde/malegruppe

 

 Lenke til psykisk helse og Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste

SMART

SMART er et gruppetilbud SMI-skolen tilbyr i samarbeid med Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Målgruppa er elever som har utfordringer knyttet til sin egen psykiske helse og ønsker hjelp og trening for å mestre dagliglivets utfordringer.

SMART bygger på teorien om at følelser står i sammenheng med det vi tenker, atferd og det vi kjenner i kroppen.
Målet med kurset er å forebygge/jobbe med følelsesmessige vansker som engstelse og tristhet, samt å styrke selvfølelsen slik at elevene som deltar får en best mulig hverdag. Dette tror vi også vil føre til at den enkelte elev blir bedre rustet til å gjennomføre sin utdanning.

Kurset består av 10-12 samlinger med en varighet på ca. to skoletimer. Hvis du ønsker mer informasjon: Si ifra til din kontaktlærer.

Alfred og skyggen:

Info til Ungdom om psykisk helse:

God psykisk helse:

Prosjektuker

SMI-skolen setter av en uke hvert år til å jobbe tverrfaglig på tvers av vg1, vg2 og vg3. Elevene kan velge mellom ulike aktiviteter, foredrag, filmer og oppgaver.

 

Publisert: 13.12.2017 Oppdatert: 03.09.2020