Arbeids- og hverdagslivstrening

Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med rett til spesialundervisning. Vi ønsker å forberede elevene våre for en framtid i arbeid, egen bolig og som en aktiv deltaker i samfunnet.

Mål og muligheter

Ved AHT tilbyr vi et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med behov for ekstra støtte i undervisningen. Opplæringen tar utgangspunkt i elevens egne behov og forutsetninger, der den enkelte elev får sin opplæring basert på en Individuell opplæringsplan (IOP).

Det legges stor vekt på elevenes egne interesser og sterke sider i gruppefelleskapet.
Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge omgivelser.

Opplæringsformer og arbeidsmåter

Elevene tilhører faste basisgrupper med egen kontaktlærer. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen.
Elevene undervises i fellesfagene ut ifra sine egne forutsetninger og muligheter, og assistenter er med for å legge til rette for den enkelte.

I programfagene og prosjektene opplever elevene praktiske aktiviteter med faglig fordypning, og bruk av digitale arbeidsverktøy er en viktig del av opplæringen.

Fagområder

Elevene hos oss har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, og på Vg3 får elevene arbeidspraksis gjennom skolens samarbeidspartnere.

Alle elever søker seg inn på et av skolens utdanningsprogram. Hos oss har vi høy kompetanse innenfor mange av programområdene.

Opplæringen er knyttet opp mot det valgte utdanningsprogram, men vil også inkludere opplæring som fører fram mot ferdigheter på områder som:

  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Samfunnsliv
  • Fritid
  • Botrening
  • Personlig utvikling

ADL-trening (dagliglivets ferdigheter) er også for mange en viktig del av undervisningen i å bli mest mulig selvstendige.

Vi har tilpassede undervisningsrom og god kompetanse og erfaring i tilrettelegging innenfor mange fag.

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang.
All opplæring sikter mot at elevene, etter sine egne forutsetninger, skal mestre framtida best mulig.

Søknad og veiledning

Vi anbefaler elever og foresatte å søke om veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved THVS for veiledning med tanke på valg av programområdet.

Kontakt

Anette Eskedal Tveit

Avdelingsleder arbeids- og hverdagslivstrening

anette.eskedal.tveit@vtfk.no

922 16 213

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 09.08.2022 kl.08.51