Om Friluftslivets ferdselsårer

Prosjektet Friluftslivets ferdselsårer skal bidra til at det enkle friluftslivet, vandring i grøntområder og naturomgivelser, blir lett tilgjengelig for alle grupper i befolkningen. Stien er inngangen til den enkleste friluftslivsaktiviteten- turgåing - og favner alt fra turer i nærområdet til flerdagersturer. Friluftslivets ferdselsårer som stier, løyper og turveier er viktige bidrag for å nå regjeringens mål om økt aktivitet og at flere skal drive med friluftsliv i hverdagen. Stien kan være effektive transportårer i nærmiljøet, et virkemiddel for å ivareta sårbar natur gjennom kanalisering, eller en påminnelse om ferdselshistorie i utmarka.

Nasjonal satsing på friluftslivets ferdselsårer

I Stortingsmelding om friluftsliv (18/2015-2016) ønsker regjeringen derfor en økt satsing på dette, og har startet prosjektet Friluftslivets ferdselsårer.

Regjeringens nylig vedtatte Handlingsplan for friluftsliv løfter stier og ferdselsårer som et spesielt viktig tema. Stier og ferdselsårer er en infrastruktur som er viktig for folks helse, trivsel, livskvalitet, bolyst og tilhørighet.

Regjeringen har, gjennom Miljødirektoratet, igangsatt et flerårig nasjonalt prosjekt med formål om å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene.

Ferdselsåreprosjektet i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å ta et overordnet ansvar for dette, og sørge for at det blir gjennomført et regionalt prosjekt rundt ferdselsårer. Dette er en rasjonell måte å jobbe på, og vil føre til mindre arbeid for kommunene. Det skal likevel sørges for en grundig prosess med involvering.

Ferdselsåreprosjektet skal danne grunnlag for det videre arbeidet rundt ferdselsårer, stier og friluftslivsområder i hele Vestfold og Telemark. Dette er et kunnskapsgrunnlag vi ikke har samlet i dag, og er etterspurt av både kommuner, organisasjoner, privatpersoner og bedrifter. Det er også viktig å ha dette på plass i forbindelse med fylkets regionale planer, både innen areal, folkehelse og transport.

Arbeidet avhenger av tett samarbeid med kommuner og friluftslivsorganisasjoner, men det blir også like viktig å sørge for intern samhandling både på fylkes- og kommunenivå.

Prosjektet i Vestfold og Telemark støtter oppunder regjeringens mål, nemlig «å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessen vil sikre at ulike interesser avstemmes.»

Planens innhold

Veileder M-1292 Plan for friluftslivets ferdselsårer blir førende i det kommende arbeidet, dog med lokale justeringer ved behov. Det vil også kunne bli lagt til elementer til planene som går utover veilederens omfang hvis dette sees på som nødvendig eller relevant.

Planen skal bestå av 3 hoveddeler:

1. Tekstdel/planbeskrivelse, der planens effekt- og resultatmål, hovedinnhold, analyser og virkninger, samt de hovedgrepene som gjøres for å nå målene, skrives inn.

2. Tiltaksdel/handlingsplan som beskriver hvordan planen skal følges opp konkret, med prioriteringer, strategier, tiltak, ansvar, økonomi og oppfølgingspunkter.

3. Temakart som viser eksisterende ferdselsårer og målpunkt. Det planlegges et dynamisk elektronisk kart, plassert på en egen hjemmeside for prosjektet. Denne nettsiden vil samle all televant data, ha en samlet framstilling på analyser, mål og tiltak. Siden vil få et eget upartisk domene.

Hva er en slik plan

En plan for friluftslivets ferdselsårer for Vestfold og Telemark blir en temaplan uten juridisk binding, som gir en helhetlig oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i Vestfold og Telemark som helhet. I tillegg legges det opp til at alle 23 kommuner få et eget kapittel som bygger på fylkesplanen, og som får egne mål og tiltak. Elementer og tiltak i planen kan på senere tidspunkt innarbeides i annet planverk for å sikre juridisk eller økonomisk binding.

Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet. I tillegg til ferdselsårer skal planen omhandle målpunkter. Dette kan for eksempel være parkeringsplasser, tilrettelagte rasteplasser, kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter, viktige kulturminner, skoler og jernbanestasjoner. Utfyllende liste blir utarbeidet sammen med involverte parter. Planen må se på hvordan slike "målpunkt" kan knyttes sammen på best mulig måte for å gi et godt og attraktivt tilbud til befolkningen.

Der det er behov for detaljplanlegging, som for eksempel skiltplaner, fastsetting av ny trase, prosjektering av turveier mv, er dette tiltak som følges opp i etterkant lokalt.

Veileder M-1292 beskriver arbeidet steg for steg (lenke). 

Innhold i ferdig plan

  • klart formulerte mål for arbeidet
  • kart med eksisterende ferdselsårer, samt turmål og turutgangspunkt (målpunkt) i planområdet
  •  informasjon om og beskrivelse av de enkelte ferdselsårene
  • en presentasjon av analysene, herunder måloppnåelse, mangler og forbedringspunkter som er avdekket
  • en prioritering av ferdselsårene basert på de målene som er satt for arbeidet
  • en konkret beskrivelse av hvordan arbeidet skal følges opp

En ferdig plan vil ikke

  • gi en oversikt over alle ferdselsårer i et nærmere geografisk avgrenset område
  •  innebære en offentlig overtakelse av ansvar for ferdselsårer som håndteres av frivillige, grunneierlag, bedrifter, enkeltpersoner mv.
  • være en detaljert tiltaksliste knyttet til de enkelte traseene, for eksempel skiltplan eller detaljprosjektering av en turvei
  • resultere i et dokument med juridisk binding for arealbruk eller overføring av rettigheter

Organisering av arbeidet

Vestfold og Telemark fylkeskommune leder arbeidet og har hovedansvar for gjennomføring av prosjektet. Det har blitt etablert en prosjektgruppe bestående av kommunene og organisasjoner, for å sørge for å holde prosjektet i gang, samt for å sørge for at interessene til de involverte blir ivaretatt.

Det har også blitt etablert en arbeidsgruppe som representerer friluftslivet i fylket, bestående av FNF Vestfold, FNF telemark, DNT Vestfold, DNT Telemark, Oslofjordens friluftsråd, Grenland friluftsråd og Friluftsrådet Sør.

Kommunene må også opprette arbeidsgrupper som passer den enkelte kommune best. Dette er viktig for å sørge for at kommunenes interesser og satsninger blir synliggjort på en god måte. Dette gjelder både i utarbeidelse av fylkesmål- og tiltak, samt i utarbeidelsen av kommunemål- og tiltak.

Publisert: 25.03.2020 Oppdatert: 03.07.2023 kl.12.19