Før eksamen

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt. Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Retningslinjer for eksamen

Felles retningslinjer for lokalgitt eksamen

Det er felles retningslinjer for lokalgitt eksamen for elever og privatister i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Elever og privatister må sette seg godt inn i eksamensreglementet som gjelder for selve eksamensdagen.

Hvilke fag skal du ha eksamen i?

Utdanningsdirektoratet gir retningslinjer for hvilke eksamener du skal ha eller kan komme opp i. Skolen skal i god tid orientere alle elever om hvilke fag de skal ha eksamen i, og hvilke fag det er mulig å bli trukket til eksamen i. 

Det er skolens ansvar å melde opp sine elever til eksamen. I eksamensplanen til den enkelte skole finner du oversikt over hvilke datoer du får vite om du skal ha eksamen i et trekkfag, og når eksamen skal være.

Når du er elev ved en skole er det ikke egen eksamensavgift. Som elev trenger du ikke melde deg i noen fag. Det er kun dersom du er privatist i noen fag du må melde deg selv til eksamen i de fagene.

Særskilt eksamen ved karakteren 1 i standpunkt

Dersom du har fått karakteren 1 i standpunkt, og ikke er trukket ut til ordinær eksamen, har du rett til særskilt eksamen uten å betale eksamensavgift. Særskilt eksamen foregår i første eksamensperiode etter ordinær eksamen.

Les mer om særskilt eksamen i § 3-30 i Forskrift til opplæringslova.

 

Eksamensdatoer

Det er to eksamensperioder i året: november/desember og mai/juni. De fleste eksamener for elever er i mai/juni.

Den enkelte skole offentliggjør sin eksamensplan i god til før eksamen. Der finner du oversikter over datoer for obligatoriske fag, og meldingsdatoer og mulige datoer for trekkfag.

Eksamen kan være sentralt gitt eller lokalt gitt. Det vil si at det er enten Utdanningsdirektoratet eller Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlig for eksamen.

Du får informasjon fra skolen din om datoer for muntlige fag, muntlig/praktiske fag, lokalt gitte skriftlige fag og eksamen i tverrfaglig eksamen.

Utdanningsdirektoratet publiserer oversikter over eksamensdatoer for skriftlige fag.

Læreplaner og bøker

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner

Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. Her finner du oversikt over læreplaner i kunnskapsløftet (udir.no)

Tilrettelegging av eksamen 

Hvordan søker du?

Du søker om tilrettelegging av ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hva trengs av dokumentasjon?

Du må legge ved sakkyndig vurdering. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.
Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT. Du har selv ansvar for å sende inn relevant dokumentasjon.

Hvilke tiltak kan du søke om?

Du kan søke om ulike former for tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskild tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Les mer om tiltak du kan søke om

Fra opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-29. Særskild tilrettelegging av eksamen:

  • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
  • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
  • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 

Søknad om studiedag før eksamen 

Hvordan søker du?

Du søker om tilrettelegging av ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hva skjer hvis du blir syk til eksamen?

Du må sende inn dokumentasjon på årsaken til fraværet

Du må levere sykemelding hvis du ikke kan møte til eksamen. Sykemeldingen skal snarest mulig sendes skolen/leveres resepsjonen på skolen. Frist er 10 dager etter eksamensdato. Du har rett til utsatt eksamen når du kan dokumentere fravær ved ordinær eksamen.

Utsatt prøve

Elever som har levert sykemelding vil få tilbud om utsatt prøve. Det vil si ny eksamen i november/desember. Er ordinær eksamen i et trekkfag, skal det trekkes på nytt. For utsatt prøve betaler du ikke eksamensavgift.

Består du utsatt prøve, vil du beholde standpunktkarakteren i faget og ha rett til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Les mer om utsatt eksamen i §3-32 i Forskrift til opplæringslova.

Blir du syk under eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvaktene som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til utsatt prøve.

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Skriftlige fag

Her finner du eksamensveiledninger  i fellesfag og i programfag for yrkesfaglige programområder. Vurderingsveiledningene er felles for flere fylker.

Muntlige og muntlig-praktiske fag

Under finner du eksamensveiledninger i noen muntlige og muntlig-praktiske fag. Det vil bli utarbeidet nye eksamensveiledninger basert på de nye læreplanene i Fagfornyelsen.

Eksamensveiledning i engelsk

Eksamensveiledning i fremmedspråk

Eksamensveiledning i fysikk

Eksamensveiledning i kjemi

Eksamensveiledning i matematikk

Eksamensveiledning i naturfag

Eksamensveiledning i norsk Vg3

Eksamensveiledning i norsk yrkesfag

Eksamensveiledning i psykologi 1

Eksamensveiledning i samfunnsfag

Eksamensveiledning i teknologi og forskningslære

 

Praktisk eksamen

Vurderingsveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

 

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 18.05.2020