Gjennomføre eksamen

Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Det er læreplanen som avgjør eksamensform.

Retningslinjer og eksamensreglement for eksamen

Eksamenskontoret har ansvar for å utarbeide og fastsette retningslinjer for eksamen i
Vestfold og Telemark, samt planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen for elever og privatister. Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.

Dokumentene Retningslinjer for lokalt gitt eksamen og Eksamensreglement skal bidra til å sikre at lokalt gitt eksamen gjennomføres på en forsvarlig og lik måte i tråd med nasjonale og lokale forskrifter. Elever bør sette seg godt inn i disse i forkant av eksamen.

Retningslinjene inneholder blant annet informasjon om skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, praktisk eksamen, tilrettelegging av eksamen, sensur og klage.

Eksamensreglementet inneholder blant annet informasjon om gjennomføring av eksamen, brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk, eksamensresultater og klagerett.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Eksamensreglement

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

For fag med forberedelsedel kan du hente den på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

Fagkodene AUT4002, AUT4003 og AUT4030 automatiseringsfaget har 2 dagers forberedelse, alle andre fag med forberedelse har 1 dag.

Oversikt over fag med forberedelse

Påloggingsside for eksamenskandidater

Alle elever som skal ta eksamen logger seg inn på https://kandidat.udir.no/

De fleste elever som skal ta eksamen i vg1 skal gjennomføre skriftlig eksamen i den gamle gjennomføringsløsningen PGS - eksamen

Elever som skal ta eksamen ENG1007 og ENG1009 (engelskeksamen vg1 etter ny læreplan) skal gjennomføre heldigital eksamen i nytt eksamens- og prøvesystem (EPS). Her er det egne krav til utstyr. 

Det er kun elev PC eller skolens PC som skal benyttes til eksamen for elever. Det er ikke lov å ha med privat PC på eksamen. Det er andre regler for privatister.

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Eksamen med begrenset tilgang til internett: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett: Gjelder i fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2.
  • Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler  som er tillatt til eksamen.
 • Eksamen med fri tilgang til internett: Gjelder fagene Politikk og menneskerettigheter, Medie- og informasjonskunnskap 2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Kommunikasjon og kultur 2, Kommuniksjaon og kultur 3, Reiseliv og språk 2

Fusk eller plagiering

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er følgende:

 • du får eksamen i faget annullert
 • du mister standpunktkarakteren i faget
 • på videregående kan du tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
 • må være koblet til PCen via kabel, ikke trådløs tilkobling

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Eksamensveiledninger, gamle eksamensoppgaver og eksempeloppgaver

Udir.no kan du finne eksamensveiledninger som gir informasjon om hvordan eksamen skal vurderes.

Du vil også finne gamle eksamensoppgaver og eksempeloppgaver. Gamle eksamensoppgaver er passordbeskyttet. Ta kontakt med skolen for å få passord til oppgavene.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever

Det er muntlig-praktisk eksamen i mange realfag og en del programfag innen Musikk, dans, drama og Idrettsfag. Skolen orienterer deg om hvilke fag som har muntlig-praktisk eksamen og spesielle ordninger for noen av dem.

Melding om eksamen

Du vil få beskjed om eksamen i muntlige fag 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes ikke med.

24 timer før eksamen får du utlevert et tema eller en problemstilling å arbeide med.

Obligatorisk forberedelsesdag

Dagen før eksamen er en obligatorisk forberedelsesdag på inntil 5 klokketimer.

Veiledning

I forberedelsestiden skal du planlegge gjennomføringen av eksamen. Du får utlevert et tema eller en case/arbeidsoppdrag som har sammenheng med kompetansemålene som eksamensoppgaven tar utgangspunkt i.

På skolen vil du få veiledning i deler av dagen, men ikke undervisning. I den felles veiledningen med lærer får du hjelp til å se muligheter og til å ta egne valg. Dere vil diskutere hvilke deler av læreplanen som er relevante. Du vil få hjelp til å se sammenhengen mellom tema eller problemstilling og læreplanen.

Det er du som elev, i samråd med faglærer, som avgjør om du ønsker å starte eksamen med en innledning/presentasjon.

Eksamensveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden.

Skolen skal tilrettelegge slik at du kan innhente informasjon og forberede deg til eksamen. Du kan for eksempel benytte bibliotek/læringssenter/studieverksted.  

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. I forberedelsestiden får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen.

Eksamensdagen

Muntlig eksamen

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.

Muntlig-praktisk eksamen

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.
 • Muntlig-praktisk eksamen kan inneholde en eller flere praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan i noen fag foregå i samspill med andre. Det praktiske innslaget kan ta utgangspunkt i gjennomførte prosjekt, feltarbeid, spillsituasjon, elevøvelser, objektsamling, mappe etc.

Fagsamtale

Temaet/problemstillingen/oppdraget du har fått, gjør det naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under fagsamtalen.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått, og/eller til den praktiske delen av eksamen. Det er den samlede kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. 

Hjelpemidler på eksamensdagen

Under eksamen er tillatte hjelpemidler egne notater fra forberedelsen. Notatene kan skrives for hånd eller digitalt. Elever kan i tillegg, etter avtale med faglærer, ta med ulike hjelpemidler for å belyse tema/problemstilling, f.eks. powerpoint-presentasjon, lydfil, filmsnutt, bilder, grafer, lovverk eller lignende.

Offentliggjøring av eksamenskarakter 

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Praktisk eksamen

Tverrfaglig praktisk eksamen er en obligatorisk eksamen for elever på Vg2 yrkesfag. Den består av en forberedelsesdag og en eksamensdag.

Forberedelsesdag

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag.

I forberedelsestiden skal du planlegge gjennomføringen av eksamen. Arbeidet som du gjør forberedelsesdagen vil være til god hjelp for hvordan du løser oppgaven på eksamensdagen.

Du får utlevert et tema eller en case/arbeidsoppdrag som har sammenheng med kompetansemålene som eksamensoppgaven tar utgangspunkt i. På skolen vil du få veiledning i inntil to timer, men ikke undervisning. Veiledningen skjer i felles klasse. Du vil få hjelp til å se muligheter og til å ta egne valg.

Vurderingsveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsen.

På forberedelsesdagen får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Det vil også stå på eksamensoppgaven din.

Eksamensdagen

Eksamen vil være på inntil 5 timer. Det er variasjoner mellom fagene.

Eksamensoppgaven har en tydelig sammenheng med temaet/casen/oppdraget du arbeider med på forberedelsesdagen. Oppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål fra alle de felles programfagene. Dette betyr ikke at alle fagene skal prøves like mye. I en tverrfaglig praktisk eksamen er det viktig å se sammenhengen mellom fagene. Oppgaven skal teste din samlede fagkompetanse.

I de fleste fag med tverrfaglig praktisk eksamen er sensorene til stede på eksamensdagen og kan snakke med deg underveis. Det er kun produksjonen/arbeidet/oppdraget fra eksamen som skal vurderes, ikke arbeid i/fra forberedelsen.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Eksamenskarakteren til tverrfaglig eksamen offentliggjøres på eksamensdagen i fag med sensur underveis.

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 11.06.2020 kl.23.59