Gjennomføre eksamen

Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Det er læreplanen som avgjør eksamensform.

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

For fag med forberedelsedel kan du hente den på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

Fagkodene AUT4002, AUT4003 og AUT4030 automatiseringsfaget har 2 dagers forberedelse, alle andre fag med forberedelse har 1 dag.

Oversikt over fag med forberedelse

Eksamensmodus og digital levering (PGS)

Det er kun elev PC eller skolens PC som skal benyttes til eksamen for elever. Det er ikke lov å ha med privat PC på eksamen. Det er andre regler for privatister.

På eksamensdagen skal du bruke eksamensmodus og levere besvarelsen digitalt (PGS). 

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Eksamen med begrenset tilgang til internett: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett: Gjelder i fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2.
  • Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram. Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler  som er tillatt til eksamen.
 • Eksamen med fri tilgang til internett: Gjelder fagene Politikk og menneskerettigheter, Medie- og informasjonskunnskap 2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Kommunikasjon og kultur 2, Kommuniksjaon og kultur 3, Reiseliv og språk 2

Fusk eller plagiering

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er følgende:

 • du får eksamen i faget annullert
 • du mister standpunktkarakteren i faget
 • på videregående kan du tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
 • må være koblet til PCen via kabel, ikke trådløs tilkobling

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Vurderingsveiledninger

Det er laget vurderingsveiledninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen.

Retningslinjer eksamen i Vestfold og Telemark

Retningslinjer for lokalgitt eksamen

 

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever

Det er muntlig-praktisk eksamen i mange realfag og en del programfag innen Musikk, dans, drama og Idrettsfag. Skolen orienterer deg om hvilke fag som har muntlig-praktisk eksamen og spesielle ordninger for noen av dem.

Melding om eksamen

Du vil få beskjed om eksamen i muntlige fag 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes ikke med.

24 timer før eksamen får du utlevert et tema eller en problemstilling å arbeide med.

Obligatorisk forberedelsesdag

Dagen før eksamen er en obligatorisk forberedelsesdag på inntil 5 klokketimer.

Veiledning

I forberedelsestiden skal du planlegge gjennomføringen av eksamen. Du får utlevert et tema eller en case/arbeidsoppdrag som har sammenheng med kompetansemålene som eksamensoppgaven tar utgangspunkt i.

På skolen vil du få veiledning i deler av dagen, men ikke undervisning. I den felles veiledningen med lærer får du hjelp til å se muligheter og til å ta egne valg. Dere vil diskutere hvilke deler av læreplanen som er relevante. Du vil få hjelp til å se sammenhengen mellom tema eller problemstilling og læreplanen.

Eksamensveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden.

Skolen skal tilrettelegge slik at du kan innhente informasjon og forberede deg til eksamen. Du kan for eksempel benytte bibliotek/læringssenter/studieverksted. Du skal forberede deg på å presentere temaet eller problemstillingen du har fått.     

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. I forberedelsestiden får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen.

Eksamensdagen

Muntlig eksamen:

 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter
 • Inntil 1/3 del av tiden: Din presentasjon/innledning
 • Minst 2/3 del av tiden: Spørsmål og samtale med utgangspunkt i presentasjonen

Muntlig-praktisk eksamen :

 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter og kan inneholde en eller flere praktiske øvelser
 • Inntil 1/3 del av tiden: Din presentasjon/innledning
 • Minst 2/3 del av tiden: Spørsmål og samtale med utgangspunkt i presentasjonen

Fagsamtale:

I samtalen skal sensorene sørge for at du får vist din kompetanse på en best mulig måte. Temaet/problemstillingen/oppdraget du har fått, gjør det naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under fagsamtalen.

Det er kun kompetansen du viser på eksamensdagen som blir vurdert av sensorene.

Hjelpemidler på eksamensdagen

Det eneste du har lov til å ha med deg til muntlig og muntlig-praktisk eksamen er din presentasjon. Presentasjonen din vil ikke vurderes, men skal være et utgangspunkt for samtale.

Offentliggjøring av eksamenskarakter 

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Retningslinjer eksamen i Vestfold og Telemark

Retningslinjer for lokalgitt eksamen

Praktisk eksamen

Tverrfaglig praktisk eksamen er en obligatorisk eksamen for elever på Vg2 yrkesfag. Den består av en forberedelsesdag og en eksamensdag.

Forberedelsesdag

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag.

I forberedelsestiden skal du planlegge gjennomføringen av eksamen. Arbeidet som du gjør forberedelsesdagen vil være til god hjelp for hvordan du løser oppgaven på eksamensdagen.

Du får utlevert et tema eller en case/arbeidsoppdrag som har sammenheng med kompetansemålene som eksamensoppgaven tar utgangspunkt i. På skolen vil du få veiledning i inntil to timer, men ikke undervisning. Veiledningen skjer i felles klasse. Du vil få hjelp til å se muligheter og til å ta egne valg.

Vurderingsveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsen.

På forberedelsesdagen får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Det vil også stå på eksamensoppgaven din.

Eksamensdagen

Eksamen vil være på inntil 5 timer. Det er variasjoner mellom fagene.

Eksamensoppgaven har en tydelig sammenheng med temaet/casen/oppdraget du arbeider med på forberedelsesdagen. Oppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål fra alle de felles programfagene. Dette betyr ikke at alle fagene skal prøves like mye. I en tverrfaglig praktisk eksamen er det viktig å se sammenhengen mellom fagene. Oppgaven skal teste din samlede fagkompetanse.

I de fleste fag med tverrfaglig praktisk eksamen er sensorene til stede på eksamensdagen og kan snakke med deg underveis. Det er kun produksjonen/arbeidet/oppdraget fra eksamen som skal vurderes, ikke arbeid i/fra forberedelsen.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Eksamenskarakteren til tverrfaglig eksamen offentliggjøres på eksamensdagen i fag med sensur underveis.

Retningslinjer eksamen i Vestfold og Telemark

Retningslinjer for lokalgitt eksamen

Eksamensreglement

Det er viktig at alle som avlegger eksamen får så like forhold som mulig. Alle må derfor ta hensyn til hverandre og følge de regler som gjelder.

Felles eksamensreglement for elever og privatister i Vestfold og Telemark fylkeskommune

 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 02.11.2020 kl.12.30