Samarbeid med hjemmet - samtykkeskjema

Til elev og foresatt hvor elev har fylt / fyller 18 år

Det vises til Forskrift til opplæringslova, Kapittel 20 Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring.

Samarbeid mellom skole og hjem er sentralt både for å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø for elevgrupper på skolen. Samarbeidet er viktig i hele grunnopplæringen, men har endret form etter hvert som eleven har blitt eldre og fått større ansvar for egen læring og utvikling. Opplæringsloven, forskrift til loven og læreplanverket har dannet grunnlaget for samarbeidet. Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene og elevenes faglige utvikling i forhold til målene. Videre skal også hjemmet få informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderingsformer som brukes.

Vårt ønske er at samarbeidet mellom skole og elev / foresatte skal oppleves nært og nyttig. Når eleven blir myndig vil dette endre samarbeidsformen mellom foresatte og skole. Informasjon fra skolen til foresatte om elever som har fylt 18 år, kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven selv.

Vi ønsker som skole å tilby en ordning der foresatte for elever over 18 år gis anledning til å motta informasjon om elevens fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Dersom elev over 18 år og foresatte ønsker en slik praksis, ber vi om at det krysses av og signeres på vedlagte skjema. Skjema leveres snarest mulig til skolekontoret for registrering. Vår erfaring er at et tett samarbeid mellom skole / hjem / elev også etter fylte 18 år, er positivt for elevens gjennomføring av videregående skole.

Vi som skole har som vår høyeste ambisjon å få til best mulig læring og vekst for våre elever og arbeider kontinuerlig for å fremme dette. Samtidig vet vi at foresatte har stor betydning for elevenes motivasjon og læringsutbytte. Vi håper derfor at vi fortsatt kan være sammen om å lage en best mulig læringsarena, der fullført og bestått videregående opplæring med gode resultater er målet!

 

Fortsatt godt skoleår!

Med vennlig hilsen

 

Arild Nordahl Johnsen

Rektor

Publisert: 11.06.2020 Oppdatert: 30.06.2020 kl.10.17